Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i Bibu – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga och tillsammans med Scensverige arrangör av Swedstage.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Har du förslag på samarbets- eller utbytesprojekt - hör av dig till oss. Vi samarbetar med kollegor och utövare både hemma och utomlands. Bli medlem i Svenska ASSITEJ och bli en del av ett nationellt och internationellt nätverk!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

VI SÖKER EN VERKSAMHETSKOORDINATOR MED INRIKTNING PÅ MEDLEMSKONTAKTER, KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Som verksamhetskoordinator arbetar du bl a med
- medlemskommunikation och medlemsaktiviteter
- kommunikation med vår styrelse
- hantering och utveckling av hemsida och sociala medier
- skriver och utformar nyhetsbrev
- strategiskt arbete/marknadsföring av föreningen

Vi söker dig som:
- har relevant högskoleutbildning
- har erfarenhet inom scenkonst- och/eller kulturområdet
- kan formulera dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
- har kunskap och erfarenhet av att hantera digitala verktyg
- kan bearbeta bild och rörlig bild i kommunikativt syfte
- är intresserad av att vara delaktig i det arbete vi driver för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet inom scenkonstområdet

Vi är ett litet team som arbetar självständigt men tätt tillsammans. Du arbetar tillsammans med verksamhetsledare och projektkoordinator.

Anställningen är en projektanställning på halvtid t o m den 31/12 2022. Arbetsort: Stockholm.

Välkommen att skicka in ett personligt brev och CV senast den 31 januari till info@assitej.se. Vi läser ansökningar löpande och vill tillsätta tjänsten snarast.

För frågor kontakta verksamhetsledare Niclas Malmcrona på nm@assitej.se

05/01/2022

ASSITEJ SVERIGE SÖKER PRAKTIKANT UNDER VÅREN 2022

Nu söker vi en praktikant för våren 2022. Vi är en liten organisation som arbetar med många olika projekt. 17-22 maj 2022 arrangeras festivalen Bibu som i år är värdar för det världsomspännande samarbetet ASSITEJ Artistic Gathering. Som en av ägarorganisationerna för Bibu kan vi erbjuda en spännande och lärorik period för vår praktikant!

Vi tänker att du är student inom kulturområdet på högskolenivå; förslagsvis inom scenkonstproduktion eller projektledning, och har ett intresse för scenkonst för barn och unga. Vi ser gärna att du har ett intresse för hållbarhets – och tillgänglighetsfrågor. En praktik hos oss innebär ett stort mått av självständigt arbete och eget ansvar för ett eller flera projekt/områden. Som praktikant kommer du få en inblick i både vårt nationella och internationella arbete och de olika verksamhetsområden och arbetsprocesser som våra projekt innebär. Det finns goda möjligheter till att utforma din praktikperiod utefter vad du vill få ut av den och tillsammans kommer vi överens om en praktikplan.

Eftersom Bibu arrangeras den 17 – 22 maj och mycket av vårens arbete fokuseras på arrangemang i samband med Bibu bör praktikperioden sträcka sig till slutet av maj.

Vi kan inte erbjuda någon ersättning och det är därför ett krav att praktiken är en del av en eftergymnasial utbildning, dvs. ingår i CSN-berättigat program eller kurs på högskola eller universitet.

Du ansöker genom att maila personligt brev och CV, mejla info@assitej.se

02/12/2021

SÅ HÄR VILL VI SÄKRA ALLA BARN OCH UNGAS RÄTT TILL SCENKONST

Alla barn och unga har rätt till kultur. Genom barnkonventionen ska Sverige respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet. Regering och riksdag har högt satta kulturpolitiska mål, men trots detta är det ett stort antal barn i Sverige som sällan eller aldrig under sin skolgång får ta del av professionell scenkonst och det råder en stor ojämlikhet mellan olika kommuner och elever. Generellt vet vi att ju högre upp i åldrarna vi går desto mer sällan får eleverna uppleva scenkonst. Detta gäller inte minst gymnasiet. Dessutom står friskolorna ofta utanför de strukturer som finns. Det saknas övergripande nationella undersökningar och jämförelser inom området, vilket försvårar arbetet med att uppnå alla barns rättighet till scenkonst.

En av orsakerna till hinder i kultursamverkansmodellen som den ser ut idag, är att regionerna måste komma överens med varje enskild kommun. Det är kommunerna som har det yttersta administrativa och ekonomiska ansvaret, men ändå är det inte bara brist på pengar som gör det svårt för skolorna att säkerställa att eleverna får scenkonstupplevelser. Läroplaner, pressade scheman, personalbrist och lokalfrågor utgör också hinder.

Vi vill att Sverige ska uppnå de kulturpolitiska målen. Därför har Svenska ASSITEJ tagit fram tre förslag på politiska åtgärder för att säkra alla barns och ungas rätt till kulturupplevelser inom scenkonstområdet.

1. Inför en nationell modell för distribution och finansiering inom scenkonstområdet

Vi förslår att det införs en ny statlig modell för finansiering och administration i distributionsledet där departementen för kultur och utbildning samverkar, så att alla barn garanteras scenkonst kontinuerligt under hela sin skoltid. Modellen ska göra det ekonomiskt attraktivt och administrativt enkelt för regioner, kommuner och skolor att boka in, förmedla och ta emot scenkonstproduktioner.

2. Inför ett nationellt kompetenscenter som arbetar strukturellt för att målen ska nås för alla barn i hela landet

Vi ser ett behov av ett kompetenscenter som, precis som i Norge och Danmark, arbetar operativt med att säkerställa en fungerande infrastruktur.

Sakkunniga vid kompetenscentret ska säkerställa kvaliteten i urvalet av produktioner som subventioneras av staten och skapa en enhetlig repertoarkatalog där dessa presenteras. Detta skulle spara resurser för regioner, kommuner och producenter. En kontinuerlig dialog ska föras med kulturkonsultenterna i regionerna och kommunerna som också ska erbjudas kompetensutveckling.

Kompetenscentret ska stå för genomförande och uppföljning av målen samt arbeta för att turnéerna blir effektiva ur ett hållbarhetsperspektiv.

3. För kontinuerlig statistik som beskriver och analyserar måluppfyllelsen av scenkonst för barn och unga

Idag finns det ingen enhetlig utvärderingsform och statistik som analyserar måluppfyllelsen av de kulturpolitiska målen avseende scenkonst i skolan. Därför är det svårt att veta säkert vilka modeller som är effektiva och fungerar och vad som behöver utvecklas. Med en kontinuerlig kartläggning skulle vi kunna analysera i vilken grad och hur målen nås i olika regioner, kommuner och skolor för att på sikt säkerställa alla barn och ungdomars rätt till kultur.

02/11/2021

NYHETSBREV januari 2022

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 25 januari kl 17:00 - 18:30 på zoom.

05/01/2022