Majoriteten av barn och unga möter scenkonst första gången genom skolan. Skolan är den arena där landets alla unga kan uppleva kultur jämlikt. För många barn och unga är det den enda möjligheten att möta scenkonst och kultur.
Våra rapporter “Spelar mindre roll” (2022) och “Kom Scenkonst” (2023) visar bägge på att skolan är en oerhört viktig komponent för att scenkonsten i skolan för det första ska bli av och för det andra bli en lyckad upplevelse för alla.
Under våren och tidig höst kommer ASSITEJ Sverige att erbjuda en kostnadsfri fortbildning för kulturombud i hela landet för att fördjupa förståelsen kring mötet mellan scenkonst och skola. Vi vill också skapa rum för reflektion och diskussion kring upplevelse och kvalitet och
ge deltagarna verktyg i urvalsprocesser.

 

Projektet genomförs med stöd av Kulturrådets bidrag för Stärkt kultur i skolan.

Ansökan är nu stängd

Fortbildning och fördjupning för kulturombud i grundskolan

 

Är du kulturombud/ansvarig för scenkonstarrangemang i grundskolan? Vill du bredda din kunskap om kring mottagande av scenkonst i skolan? Är du nyfiken på hur andra kollegor runt om i landet arbetar i sina roller som kulturombud? Vill du öka din förståelse för vad som behövs för en lyckad scenkonstupplevelse för eleverna?
Då ska du ansöka om att delta i ”Scenisk”.
Om kursen:
Kursinnehållet omfattar föreställningsbesök, reflekterade samtal, möten med scenkonstutövare och forskare.
Kursen innehåller sammanlagt 3 träffar under våren 2024 och en träff hösten 2024.
14 mars kl. 15:00-16:30 Digital träff
18 april kl. 15:00-16:30 Digital träff
15:e – 18:e maj, Internat i Helsingborg under Bibu-festivalen
september, Internat i Stockholm (datum ej bestämt)
Kursen är kostnadsfri – ASSITEJ Sverige svarar för logi och resor för kursdeltagarna.
Mål:
Genom att erbjuda en fördjupande kurs för kulturombud från hela landet vill vi:
– fördjupa förståelsen kring mötet mellan scenkonst och skola
– skapa rum för reflektion och diskussion kring upplevelse och kvalitet
– ge deltagarna verktyg i urvalsprocesser
– skapa möten med scenkonstutövare och forskare
– ge möjlighet att bilda ett nätverk för framtida utbyte
Bakgrund:
Majoriteten av barn och unga möter scenkonst första gången genom skolan. Skolan är den arena där landets alla unga kan uppleva kultur jämlikt. För många barn och unga är det den enda möjligheten att möta scenkonst och kultur.
Professionella kulturupplevelser ska vara en självklar del av skoltiden så som det står i läroplanen och i de kulturpolitiska målen. Med fungerande strukturer där kultur och utbildning agerar mot gemensamma mål kan kulturen bli en naturlig del av elevernas skolgång. I och med det skulle Sverige kunna utjämna de skillnader i kulturvanor som är kopplade till socioekonomisk bakgrund.
Enligt läroplanens övergripande mål ska varje barn kunna:
– leva sig in i och förstå andra människors situation
– använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter
– använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt ha utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
– utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
I kursplanen för svenska betonas vikten av att ge eleverna möjlighet att lära av scenkonst:
“I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (LGR 22, kursplanen i svenska).
Våra två rapporter, Spelar mindre roll? (2022) och Kom Scenkonst (2023) visar på brister för hur barn och unga ska kunna ta del av professionell scenkonst kontinuerligt under sin skoltid. En av dessa är skolans mottagande. Oavsett vilken modell kommunen använder sig av för inköp av scenkonst till skolorna så är det tydligt att skolans mottagande är en viktig del i ledet. Ett aktivt kulturombud med stor kännedom om scenkonst i synnerhet och kultur allmänhet är mer benäget att se till att barnen får uppleva scenkonst under sin skoltid.
Med Scenisk vill vi ta arbetet till den arena där mötet sker: skolan.

 

Ansökan är nu stängd – besked om antagning kommer inom kort.

 

Ansökan är nu stängd